Media7 August, 2016: Dainik Bhaskar - Rajasthan Patrika, 

7 August, 2016: Dainik Bhaskar - Rajasthan Patrika,